Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

Uputa o postupanju subjektima iz članka 2. stavka 3. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22 i 121/22) koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi u vezi sklapanja ugovora o opskrbi plinom s HEP-plinom d.o.o.

 
1. u skladu s člankom 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22 i 121/22) kojom se uređuju posebne mjere za trgovinu plinom, način i uvjeti formiranja cijena plina, osiguravanje uvjeta za sigurnost opskrbe plinom za određene kategorije kupaca plina te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti plinom.

2. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina kojeg je Hrvatska elektroprivreda d.d. preuzela od proizvođača prirodnog plina (NN 122/22, dalje u tekstu: Odluka) u točki VII. propisano slijedeće: 
Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je, u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024., za potrebe kupaca plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22. i 106/22. – dalje u tekstu: Uredba), koji imaju sklopljene ugovore o opskrbi plinom s tvrtkom HEP-PLIN d.o.o., odnosno koji nakon stupanja na snagu ove Odluke ostanu bez ugovora o opskrbi plinom ili sklope ugovor o opskrbi plinom s tvrtkom HEP-PLIN d.o.o., isporučivati preostale količine plina, u odnosu na količine plina određene za potrebe iz točaka I., III. i V. ove Odluke, tvrtki HEP-PLIN d.o.o.“.

3. na temelju točke XIV. Odluke te u vezi s člankom 5a. Uredbe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u suradnji s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom donijelo Uputu o postupanju energetskim subjektima u vezi s provedbom Odluke (dalje u tekstu: Uputa). Točkom 8. Upute naloženo je svim opskrbljivačima plina da kupce iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. Uredbe upoznaju s uvjetima raskida sklopljenog ugovora o opskrbi plinom i njihovu pravu na sklapanje ugovora s opskrbljivačem plinom HEP-Plin d.o.o., cijeni plina iz točke IX. Odluke, a posebice o pravnim i financijskim posljedicama raskida postojećeg ugovora o opskrbi plinom. Također, točkom 11. navedene Upute HEP-PLIN d.o.o. je dužan sklopiti ugovor o opskrbi plinom s kupcem plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. Uredbe sve dok su mu na raspolaganju preostale količine plina iz točke VII. Odluke o čemu evidenciju vodi HEP d.d. te HEP-PLIN d.o.o.

4. sukladno članku 313. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ovoga Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. U tom smislu, ako je zbog izvanrednih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora, ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, ta ugovorna strana može tražiti da se ugovor izmijeni ili čak raskine, pri čemu se svaki ugovor treba sagledati zasebno i utvrditi postoje li uvjeti za primjenu navedene mogućnosti. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na okvirne sporazume.

5. Sukladno Odluci Hrvatske energetske regulatorne agencije, KLASA: 391-08/22-01/4 URBROJ: 371-04-22-11 Zagreb, 2. ožujka 2022. o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom, za zajamčenog opskrbljivača plinom za Republiku Hrvatsku određen je energetski subjekt HEP PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek.

6. kako bi se osigurala kontinuirana i neprestana opskrba plina, kupci plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. Uredbe koji ostanu bez ugovora o opskrbi plinom, raskidom ugovora ili sporazumnim raskidom ugovora s opskrbljivačem plinom, a koji istodobno imaju status naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi, mogu sukladno Zakonu o tržištu plina, Uredbi, Odluci i Uputi, sklopiti ugovor o opskrbi plinom s HEP-PLINOM d.o.o. s obzirom da je točkom 11. navedene Upute HEP-PLIN d.o.o. dužan sklopiti ugovor o opskrbi plinom s kupcem plina iz kategorije poduzetništvo iz članka 2. stavka 3. Uredbe sve dok su mu na raspolaganju preostale količine plina iz točke VII. Odluke. Ugovori su izuzeti od primjene Zakona o javnoj nabavi temeljem članka 30. stavka 1. točke 15. ZJN 2016.

7. Nakon prelaska na opskrbu plinom kod HEP-PLIN d.o.o., kupci plina, koji su naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, dužni su - bez odgode - nakon raskida ugovora, pokrenuti novi postupak javne nabave za odabir opskrbljivača.

8. Opskrba plinom od HEP-PLIN d.o.o. može trajati do sklapanja ugovora u provedenom postupku javne nabave.

 

22.11.2022