Portal javne nabave

Sprječavanje korupcije i sukoba interesa

Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuju se i na postupke javne nabave, ali isključivo na poduzetnike koji se u tim postupcima javljaju kao ponuditelji.
 
Prijavite Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja zabranjene sporazume u postupcima javne nabave, poveznica za prijavu.

Na stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dostupni su brojni korisni materijali koje možete naći OVDJE.

Također ističemo:


NAJVEĆI RIZICI I MOGUĆE MJERE SUZBIJANJA KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA U JAVNOJ NABAVI

Ovaj kratki pregled sadržava najveće rizike koji se odnose na aktivnosti i naručitelja i ponuditelja u sklopu postupaka javne nabave.


a) Planiranje, priprema i odabir postupaka javne nabave


Najveći rizici korupcije
 • Nepotrebna investicija koja nema vrijednost za društvo.
 • Precijenjene potrebne količine.
 • Nepridržavanje uvjeta provedbe postupaka javne nabave sukladno procijenjenim vrijednostima i dijeljenje vrijednosti nabave s namjerom izbjagavanja primjene propisanog postupka nabave.
 • Odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave suprotno propisanim uvjetima.
 • Dokumentacija za nadmetanje propisana je na diskriminatoran način te se njome pogoduje točno određenom gospodarskom subjektu (primjerice, uvjeti i zahtjevi koji nisu u direktnoj vezi s predmetom nabave).
 • Oznaka tipa ili vrste robe kojim se određeni ponuditelj, odnosno proizvođač dovodi u povoljniji položaj.Tehničke specifikacije pripremaju potencijalni ponuditelji, pri čemu je teško osigurati jednak položaj ostalih ponuditelja pri pripremu ponuda.
 • Tehničke specifikacije izrađene su na način da u njima sadržane uvjete može ispuniti samo određeni gospodarski subjekt.

Mjere za povećanje transparentnosti i odgovornosti
 • Objava profila naručitelja.
 • Objava godišnjeg plana nabave na internetskim stranicama naručitelja kako bi se zainteresirani gospodarski subjekti, pogotovo mali i srednji poduzetnici, mogli pravovremeno pripremiti za sudjelovanje u određenim nadmetanjima.
 • Usvajanje internih pravila naručitelja u kojima su utvrđene obveze i nadležnosti svih osoba koje sudjeluju u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, ali i izvršenja ugovora o javnoj nabavi. Preporuka je da takva interna pravila uključuju i obvezu vođenja dokazive evidencije o svim koracima u pripremi i provedbi postupaka, čime se, ukoliko dođe do sumnje na sukob interesa ili koruptivne  djelatnosti, oni mogu  lakše utvrditi.


b) Provedba postupaka javne nabave

 
Najveći rizici korupcije
 
Ponude:
 • Sklapanje kartelskih sporazuma u svrhu utjecaja na rezultat nadmetanja. Postoje tri glavne vrste sporazuma: sporazum o cijeni, sporazum o isporuci i sporazum o ponuditelju koji će dati najbolju ponudu.
Glavni formalni i materijalni pokazatelji prema kojima naručitelj može prepoznati kartelski sporazum su:

- Formalni: ponude različitih ponuditelja sadrže iste pogreške; isti izgled ponuda; naručitelj zaključuje da su ponuditelji bili u kontaktu jedan s drugim tijekom postupka nadmetanja.

- Materijalni: velike razlike u cijeni između najniže i drugih ponuda; nepoznati (novi) ponuditelj podnosi ponudu s izuzetno visokom cijenom, a cijene drugih ponuditelja su „prilagođene“ njoj; dokumentacija za nadmetanje je otkupljena od više ponuditelja, ali je podnesena samo jedna valjana ponuda, iako stanje na tržštu ukazuje da je više gospodarskih subjekata sposobno izvršiti zahtjeve nadmetanja; u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude, odabrani ponuditelj se povlači iz zaključivanja ugovora, bez obzira na to što gubi jamstvo.        

Ocjenjivanje ponuda:
 • Neujednačeno ocjenjivanje dijelova ponude - isključivanje ponuditelja i ponuda koje zadovoljavaju uvjete nadmetanja ili prihvaćanje ponude koja bi trebala biti isključena.

Mjere za povećanje transparentnosti i odgovornosti
 • Izrada redovitih internih izvješća o svim fazama pripreme i provedbe nadmetanja.
 • Utvrđivanje pravila za izvješćivanje o nepravilnostima.
 • Razdvajanje funkcija u sklopu provedbe postupka javne nabave (primjerice, ista osoba ne može biti odgovorna za pripremu postupka i kontrolu izvršenja ugovora).
 • Ako naručitelj kontaktira bilo kojeg ponuditelja, svi drugi ponuditelji moraju o tome biti obavješteni na dokaziv način.
 • Uz objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, dodatna objava svih relevantnih dokumenata i na internetskim stranicama naručitelja (uključujući i ugovore, osim dijelova koji predstavljaju poslovnu tajnu).


c)  Realizacija ugovora
 

Najveći rizici korupcije
 • Neizvršavanje odredbi ugovora, posebno u pogledu njegove kvalitete, cijene i roka;
 • Izmjene bitnih uvjeta ugovora koje su u suprotnosti s provedenim postupkom javne nabave (cijena, tehnički sadržaj, datum završetka itd.).Tijekom realizacije ugovora mijenja se predmet nabave (u potpunosti ili djelomično), količine ili pojedine stavke.Zaključivanje ugovora za male količine roba, radova ili usluga, a zatim naručivanje dodatnih nabava od istog gospodarskog subjekta bez poziva na nadmetanje. Česti su i rizici  zaključivanja ugovora o dodatnim radovima ili uslugama bez ostvarivanja propisanih uvjeta ili na način koji nije sukladan zakonskim odredbama.
 • Zaključivanje ugovora o javnoj nabavi, zatim poništavanje dijela ugovora i zaključivanje ugovora (bez objave) s ponuditeljem za poništeni dio uz obrazloženje da vrijednost takvog ugovora ne prelazi procijenjenu vrijednost za koju je propisana primjena pravila javne nabave.
Mjere za povećanje transparentnosti i odgovornosti
 • Objava ugovora na internetskoj stranici naručitelja.
 • Razdvajanje funkcija potpisivanja i kontrole izvršenja ugovora unutar naručitelja.
 • Vanjska kontrola izvršenja ugovora.