Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

Novi dokumenti Europske komisije o javnoj nabavi

Europska komisija objavila je tri nova dokumenta o javnoj nabavi:

1. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju 

2. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Poticanje ulaganja dobrovoljnom ex-ante procjenom aspekata javne nabave za velike infrastrukturne projekte

3. Preporuka Komisije оd 3.10.2017. o profesionalizaciji javne nabave Izgradnja strukture za profesionalizaciju javne nabave

AD 1) U Komunikaciji Kako unaprijediti funkcioniranje javne nabave u Europi i za nju poziva se na sveobuhvatno partnerstvo za poboljšanje djelovanja prakse javne nabave u EU-u. EK poziva DČ, druga tijela i dionike javne nabave da se obvežu na dobrovoljne ali konkretne mjere u tom pogledu. EK naglašava svoju predanost da do kraja 2018. uspješno provede sljedeće konkretne mjere:

1. Osiguravanje veće primjene strateške javne nabave
- uspostava dobrovoljnog mehanizma ex ante procjene za velike infrastrukturne projekte,
- ažuriranje smjernica za zelenu i socijalnu javnu nabavu te pružanje smjernica za javnu nabavu povezanu s inovacijama,
- razmjena dobrih praksi u pogledu strateške nabave, uključujući ključne sektore (građevinarstvo, zdravstvo, informatičke tehnologije).

2. Profesionalizacija javnih kupaca
- donošenje preporuke o profesionalizaciji javnih kupaca
- razvoj europskog okvira kompetencija za javnu nabavu s osnovnim vještinama i kompetencijama koje su potrebne naručiteljima
- stvaranje centra za e-kompetentnost kao središnjeg informacijskog portala i e-knjižnice primjera dobrih praksi u javnoj nabavi
- uspostava mreže nacionalnih centara javne nabave povezane s inovacijama diljem EU-a.

3. Bolji pristup tržištima javne nabave
- dodatno poboljšanje pristupa tržištima javne nabave u trećim zemljama sklapanjem trgovinskih sporazuma
- jačanje sustava pravnih sredstava daljnjim umrežavanjem prvostupanjskih nadzornih tijela i smjernicama o pravnim lijekovima
- pokretanje pilot projekata za poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzeća putem poslovnih i inovacijskih posrednika

4. Veća transparentnost, integritet i bolji podaci
- izdavanje novih standardnih obrazaca za javnu nabavu u svrhu boljeg prikupljanja podataka
- promicanje uspostave javno dostupnih registara ugovora
- davanje smjernica o praktičnoj primjeni novih odredaba o integritetu i o razlozima za isključenje zbog tajnog dogovaranja te uspostavljanje baze podataka o nepravilnostima.

5. Poticanje digitalne transformacije javne nabave
- proširenje područja primjene sustava e-Certis i daljnje poboljšanje informatičkih sustava
- potpora uvođenju europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), načela „samo jednom” i elektroničkog izdavanja računa u DČ

6. Suradnja za zajedničku javnu nabavu
- promicanje zajedničkih prekograničnih postupaka javne nabave, uključujući inovacije, za velike naručitelje
- pokretanje pilot projekta obuke o politikama središnjih tijela za javnu nabavu koje pogoduju MSP-ovima.
 
AD 2) EK uspostavlja mehanizam koji će omogućiti DČ, odnosno njihovim naručiteljima da na dobrovoljnoj osnovi postave pitanja EK i dobiju procjenu usklađenosti projekta s zakonodavnim okvirom EU-a prije poduzimanja važnih koraka (npr. pokretanja poziva za podnošenje ponuda za glavne projektne radove, potpisivanja međunarodnog sporazuma ili donošenja odluke o primjeni pregovaračkog postupka bez prethodne objave).
Dobrovoljni ex-ante mehanizam će se sastojati od tri komponente:

a. Službe za podršku
Služba za podršku EK bit će na raspolaganju nacionalnim tijelima i naručiteljima, a njezina je svrha davanje smjernica i odgovora na pitanja te pojašnjavanje određenih pitanja u pogledu javne nabave u ranoj fazi priprema za donošenje odluka o javnoj nabavi. Služba za podršku bit će na raspolaganju za projekte iznad 250 milijuna EUR.

b. Mehanizma prijavljivanja
Nakon što se donese odluka o tome kako će se projekt izvoditi sa stajališta javne nabave, a nacionalna tijela i naručitelji postignu napredak u pripremi potrebne natječajne dokumentacije, oni će imati mogućnost prijaviti EK plan nabave infrastrukturnih projekata iznad 500 milijuna EUR. Zatim će službe EK dati procjenu  u kojoj izražavaju svoja stajališta o tome je li plan javne nabave u skladu s pravilima EU-a o javnoj nabavi, ne dovodeći u pitanje bilo koje buduće pravno tumačenje ili procjenu.

c. Mehanizma za razmjenu informacija
Mehanizam za razmjenu informacija alat je za upravljanje znanjem kojim se služe nacionalna tijela i javni naručitelji/subjekti. Cilj mu je uspostaviti referentne razrede sličnih projekata u svrhu razmjene iskustava. Služit će i kao platforma za razmjenu mišljenja o različitim aspektima povezanima s projektima kao što su vrsta postupka javne nabave, faze projekta, poteškoće u provedbi projekta itd.
 
AD3) U dokumentu EK daje DČ sljedeće preporuke:

I. Izgradnja strukture za profesionalizaciju javne nabave
1. DČ bi trebale razviti i provesti strategije dugoročne profesionalizacije za javnu nabavu, prilagođene njihovim potrebama, resursima i administrativnoj strukturi, samostalno ili kao dio širih politika profesionalizacije javne uprave. Cilj je privlačenje, razvoj i zadržavanje vještina, usmjeravanje na učinkovitost i strateške rezultate te optimalno iskorištavanje dostupnih alata i tehnika.
2. DČ bi trebale poticati i podupirati naručitelje u provedbi nacionalnih strategija za profesionalizaciju, razvoju inicijativa za profesionalizaciju kao i odgovarajućeg institucionalnog ustroja i suradnje za koordiniraniju, učinkovitu i stratešku nabavu.

II. Ljudski resursi — poboljšavanje izobrazbe i upravljanja karijerom
3. DČ bi trebale utvrditi i definirati osnovnu razinu vještina i kompetencija za koje bi svaki stručnjak u području javne nabave trebao biti osposobljen i koje bi trebao posjedovati, uzimajući u obzir multidisciplinarnu prirodu projekata nabave, za službenike koji djeluju isključivo u području nabave te za povezane funkcije, kao i za suce i revizore.
4. DČ bi trebale razviti odgovarajuće programe izobrazbe – početne i cjeloživotne – na temelju podataka i procjene potreba te okvira kompetencija.
5. DČ bi trebale razvijati pravilno upravljanje ljudskim resursima, planiranje karijere i motivacijske programe specifične za funkcije u području nabave te podupirati javne naručitelje/subjekte u primjeni tih načela, u cilju privlačenja i zadržavanja kvalificiranog osoblja u području nabave te kako bi se potaknulo uključene strane da poboljšaju kvalitetu i ostvare više strateški pristup javnoj nabavi.

III. Sustavi – osiguravanje alata i metodologija
6. DČ bi trebale poticati i podupirati razvoj i upotrebu dostupnih IT alata kojima se može pojednostavniti i poboljšati funkcioniranje sustava nabave.
7. DČ bi trebale podupirati i promicati integritet na individualnoj i institucionalnoj razini kao sastavni dio profesionalnog ponašanja stavljanjem na raspolaganje alata kojima se osigurava pridržavanje pravila i transparentnost te smjernica za sprečavanje nepravilnosti.
8. DČ bi trebale pružiti smjernice čiji je cilj, s jedne strane, pružanje pravne sigurnosti s obzirom na pravo EU-a i nacionalno pravo ili zahtjeve koji proizlaze iz međunarodnih obveza EU-a te, s druge strane, olakšavanje i promicanje strateškog promišljanja, trgovačke procjene i inteligentnog/utemeljenog donošenja odluka.
9. DČ bi trebale promicati razmjenu dobre prakse i pružati potporu stručnjacima kako bi se osigurala profesionalnost postupaka nabave, suradnja i prijenos stručnog znanja.

IV. Praćenje ove preporuke – izvješćivanje i nadzor
10. Preporučuje se da bi DČ trebale obavijestiti EK o mjerama poduzetima kao odgovor na ovu Preporuku.

Dodatne informacije možete pronaći na stranicama Europske komisije OVDJE.
12.12.2017