Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

Peti paket sankcija Rusiji

S obzirom na kontinuiranu rusku ratnu agresiju na Ukrajinu i zločine koje su ruske oružane snage ondje navodno počinile, Vijeće Europske unije je odlučilo uvesti peti paket gospodarskih i pojedinačnih sankcija protiv Rusije kojim se nastoji pojačati pritisak na rusku vladu i gospodarstvo te ograničiti resurse koje Kremlj ima na raspolaganju za agresiju. Pripćenje za medije https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/ 

Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o koncesiji koji su obuhvaćeni područjem primjene direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i članka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. točaka od (a) do (e) te stavaka 8., 9. i 10. i članaka 11., 12., 13. i 14. Direktive 2014/23/EU, članaka 7. i 8., članka 10. točaka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, članka 18., članka 21. točaka od (b) do (e) te od (g) do (i) i članaka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te članka 13. točaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i točke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljedećim osobama, subjektima ili tijelima, ili nastavak izvršavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:

(a) ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;
(b) pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili
(c) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b),
uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ.

Ugovori koji su sklopljeni prije 9. travnja 2022. godine se mogu nastaviti izvršavati do 10. listopada 2022. godine.

Iznimno, može se dodijeliti i nastaviti izvršavati ugovor namijenjen za:
(a) rad, održavanje, razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, kao i opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja;
(b) međuvladinu suradnju u svemirskim programima;
(c) pružanje nužne robe ili usluga koje mogu pružiti samo osobe iz stavka 1. ili ih samo te osobe mogu pružiti u dovoljnim količinama;
(d) rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica u Rusiji, što uključuje delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom;
(e) kupnju, uvoz ili prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili
(f) kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, do 10. kolovoza 2022.
 
Relevantne pravne akte možete pronaći na sljedećim poveznicama:

ODLUKA VIJEĆA 2022/578 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajiničl.1.h.
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0070.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC

UREDBA VIJEĆA 2022/576 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajiničl. 5.k.
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC

Akti su stupili na snagu 9.4.2022.

Europska komisija je izradila dokument s odgovorima na najčešća pitanja na engleskom jeziku koji možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
Link: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#public-procurement
25.04.2022