Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

Zajedničko mišljenje Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta vezano uz način nabave usluge zakonske revizije koju zajednički obavljaju najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva, kada uslugu nabavljaju obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Zakon o reviziji (NN br. 127/17, dalje u tekstu: ZOREV) za određene kategorije subjekata od javnog interesa uvodi obvezu ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva te takva zakonska revizija rezultira podnošenjem zajedničkog revizorskog izvješća

Ugovaranje zakonske revizije s više revizorskih društava kod subjekata od javnog interesa propisano je člankom 43. ZOREV-a.

Stavkom 2. ovog članka ZOREV-a propisano je da  subjekti od javnog interesa, osim onih iz stavka 1. ovoga članka, koji samostalno ili zajedno sa svojim ovisnim društvima, u poslovnoj godini koja prethodi poslovnoj godini na koju se zakonska revizija odnosi, ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
1. zapošljavaju prosječno više od 5000 radnika tijekom poslovne godine u Republici Hrvatskoj
2. imaju aktivu veću od 5.000.000.000,00 kuna na zadnji dan poslovne godine
moraju ugovoriti zakonsku reviziju s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva te takva zakonska revizija rezultira podnošenjem zajedničkog revizorskog izvješća iz članka 58. stavka 4. ovoga Zakona.

Među subjektima od javnog interesa, koji su obvezni provesti zakonsku reviziju koju zajednički obavljaju najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva, nalaze se i subjekti koji su sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016) obveznici primijene ZJN 2016.

Usluge revizije su usluge (CPV oznaka – 79212100-4 usluge financijske revizije) koje obveznici ZJN 2016 nabavljaju u postupku javne nabave, no postavlja se pitanje na koji način nabaviti uslugu zakonske revizije s (najmanje) dva međusobno neovisna revizorska društva.

S obzirom na predmet nabave, odnosno, na obvezu naručitelja da treba nabaviti revizorske usluge od najmanje dva neovisna revizorska društva koja će istovremeno, zajednički provoditi zakonsku reviziju koja obuhvaća uobičajene faze organizacije revizorskog rada, pri čemu revizorska društva dijele rad između sebe na uravnotežen način, ili prema kvantitativnim ili prema kvalitativnim  kriterijima, kako ne bi došlo do dupliciranja poslova te će u konačnici podnijeti zajedničko revizorsko izvješće, razvidno je da se radi o jednom poslu (predmetu nabave) za koji treba sklopiti jedan ugovor o reviziji s dva, međusobno neovisna revizorska društva.

Stoga, pri određivanju predmeta nabave, kao i pripremi dokumentacije o nabavi, osim primijene ZJN 2016, naručitelj mora voditi računa i o primijeni posebnih propisa, ovisno o predmetu nabave.

Člankom 2. točkom 7. alinejom 23. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/2017) propisano je da naručitelj navodi uvjete i zahtjeve u dokumentaciji o nabavi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima.

Sukladno ZOREV-u usluga revizije koju trebaju provesti zajednički dva neovisna revizorska društva je jedna usluga i kao takva je predmet nabave u smislu ZJN-a 2016.

Nadalje, dokumentacijom o nabavi, pozivajući se na odredbe ZOREV-a, treba odrediti da se podnosi jedna ponuda od strane dva međusobno neovisna društva.

Ponude koje će u postupku nabave zakonske (zajedničke) revizije dostavljati zainteresirana revizorska društva biti će ponude zajednice ponuditelja u smislu čl. 3 ZJN 2016, kojim je propisano da je ponuditelj gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu, a gospodarski subjekt je definiran, između ostaloga, kao fizička ili pravna osoba, uključujući zajednicu tih osoba.

Stoga u postupku javne nabave usluge zajedničke revizije, kada istu nabavlja obveznik primjene ZJN-a, revizorska društva mogu sudjelovati u postupku javne nabave samo na način da dostave svoju ponudu kao zajednica ponuditelja.
13.08.2019