Portal javne nabave

Jesu li osobe koje se upisuju u Dijelu II. Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD): B) „Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta“

 
ZJN 2016, u članku 251. stavku 1. točki 1. ZJN 2016. propisuje da se činjenica (ne)kažnjavanosti utvrđuje za gospodarskog subjekta te za osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta.

Članak 313. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) propisuje da je punomoć ovlaštenje za zastupanje što ga opunomoćitelj pravnim poslom daje opunomoćeniku, te slijedom navedenoga, ekstenzivnim tumačenjem, moglo bi se reći da su osobe, kojima ovlast zastupanja proizlazi iz punomoći priloženih uz ponudu u određenom postupku javne nabave, osobe koje imaju ovlast zastupanja u smislu članka 251. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.
 
Međutim, s obzirom na to da iz odredbi članka 251. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 nije moguće precizno utvrditi koje bi sve osobe kod gospodarskog subjekta imale ovlast za zastupanje gospodarskog subjekta, mišljenja smo da bi istu odredbu ZJN 2016 trebalo tumačiti na način da se izraz  „osoba koja ima ovlast zastupanja“, odnosi na osobe navedene u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru, u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta. U tom smislu, osoba navedena u dijelu II.B) ESPD-a („Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta“), odnosno „osoba koja je opunomoćena za predaju ponude i ostalu korespodenciju u postupku javne nabave“, ne bi bila osoba koja „ima ovlast zastupanja“ u smislu članka 251. stavka 1. točke 1. ZJN 2016, te za istu nije potrebno dokazivati nekažnjavanost za kaznena djela iz navedene odredbe istoga Zakona.

Navedeno stajalište bilo bi u skladu sa svrhom pojedinih odredbi ZJN 2016, koje omogućavaju naručiteljima da tijekom postupka javne nabave, odnosno pregleda i ocjene ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, putem EOJN RH (Modul: Dohvat iz registara i evidencija RH) pribave odgovarajuće potvrde, dokumente, i dr., izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije, besplatnoj nacionalnoj bazi podataka (članak 262. ZJN 2016, i sl.). Također, člankom 20. stavkom 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17; 75/20) propisano je da se „Smatra da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH“.
 
Na navedeni način, naručitelji tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda pribavljaju potrebne dokumente o kojima službenu evidenciju vode javnopravna tijela nadležna za vođenje službene evidencije o određenim podacima te na taj način smanjuju administrativno opterećenje gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave, smanjuju njihove financijske izdatke u vezi sa sudjelovanjem, ubrzavaju provedbu postupka javne nabave, i sl. 

Isto stajalište sukladno je i s načelima javne nabave, iz članka 4. ZJN 2016, osobito s načelom učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja sredstava za javnu nabavu.
18.02.2021