Portal javne nabave

Jesu li državni tajnici u ministarstvu obvezni potpisati izjavu postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, te je su li obvezni u izjavi navesti i povezane osobe sukladno članku 77. stavku 1. ZJN 2016

Člankom 76. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave, koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:
  1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5%.
 Stavkom 2. istog članka ZJN 2016 propisano je da se predstavnikom naručitelja smatra:
  1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja,
  2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu,
  3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i
  4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovog stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.
Članak 77. stavak 1. ZJN 2016 propisuje da se odredba članka 76. stavka 1. istoga Zakona primjenjuje na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (povezane osobe) predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.
 
Nadalje, člankom 56. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave (NN br. 66/19) propisano je da je čelnik ministarstva ministar, dok je stavkom 2. istoga članka propisano da ministarstvo može imati jednog ili više državnih tajnika koji provode utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja, sukladno ovlaštenju i nalozima ministra. Nadalje, članka 56. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave propisano je da ministar odlukom određuje državnog tajnika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, a stavkom 4. da državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi. Stavak 5. propisuje da ako ministru prestane dužnost prije isteka mandata, predsjednik Vlade određuje državnog tajnika koji upravlja ministarstvom, do stupanja na dužnost novoga ministra.
 
Odredba članka 80. stavka 1. ZJN 2016 propisuje da su predstavnici naručitelja obvezni potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. Slijedom svega navedenog mišljenja smo da izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa potpisuju:
  1. ministar, državni tajnik kojeg je ministar odredio da ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te državni tajnik kojeg predsjednik Vlade RH ovlasti da upravlja ministarstvom, ako ministru prestane dužnost prije isteka mandata, do stupanja na dužnost novog ministra. Isti su obvezni navesti i povezane osobe sukladno članku 77. stavku 1. ZJN 2016.
  2. ostali državni tajnici će, ovisno o konkretnom postupku javne nabave, ako se ispune uvjeti iz članka 76. stavka 2. točke 3. ZJN 2016, potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te će naručitelj popis gospodarskih subjekata navesti u dokumentaciji o nabavi, kako je propisano člankom 80. stavkom 2. točkom 2. ZJN 2016.
Funkcija državnog tajnika ne podrazumijeva automatski da je ispunjen uvjet iz članka 76. stavka 2. točke 3. ZJN 2016.