Portal javne nabave

Inozemna podružnica

Člankom 252. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
 
U vezi s postavljenim pitanjem mišljenje je ovoga tijela da inozemna podružnica, kao gospodarski subjekt u smislu članka 3. toč. 8. ZJN 2016, nepostojanje dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje dokazuje samo za sebe, a ne i za svoga osnivača. U tom smislu, naručitelj će u postupku pregleda i ocjene ponuda u odnosu na podružnicu inozemnog društva kao gospodarskog subjekta s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, putem EOJN RH (modul DOHVAT) provjeriti i stanje duga po osnovi poreza i doprinosa, u evidenciji Porezne uprave.
 
Vezano za dio pitanja koji se odnosi na dokazivanje nekažnjavanosti u slučaju kada ponudu podnosi inozemna podružnica odgovaramo da u tom slučaju inozemna podružnica dokazuje nekažnjavanost za sebe, ali i za svoga osnivača.
 
Napominjemo da se u slučaju kada se radi o gospodarskom subjektu s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji je upisan u sudski (ili obrtni) registar što uključuje i inozemnu podružnicu, isti u pravilu ne dostavlja izjavu o nekažnjavanju jer je naručitelj obvezan, sukladno članku 262. stavku 1. ZJN 2016, u vezi s člankom 20. stavkom 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17), zatražiti dohvat podataka iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa u odnosu na kaznena djela propisana Kaznenim zakonom Republike Hrvatske, a koja su pobrojana u članku 251. stavku 1. točki 1. ZJN 2016, izravno putem EOJN RH (modul DOHVAT), za gospodarskog subjekta i osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta.
 
Također, naručitelj će u odnosu na gospodarskog subjekta s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, koji je upisan u sudski (ili obrtni) registar, što uključuje i podružnicu inozemnog društva, putem modula DOHVAT-a provjeriti i stanje duga po osnovi poreza i doprinosa, u evidenciji Porezne uprave.
 
Više informacija o korištenju modula DOHVAT može se pronaći na internetskoj stranici:
https://help.nn.hr/support/search/solutions?term=modul+dohvat&authenticity_token=BMeoa9gZ9Te4Fb4oGrJG8zM9xdnWhLy9XfKB1ODjpaM%3D