Portal javne nabave

Dokaz nekažnjavanje

Sukladno članku 251. stavku 1. točki 2. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) istoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
 
Člankom 265. stavkom 1. točkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. Zakona.
 
Podatke o dokumentima kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje za gospodarske subjekte te za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, naručitelj može pronaći na e-Certis-u, elektroničkom sustavu Europske komisije, koji pruža informacije koje se potvrde i uvjerenja obično zahtijevaju u postupcima javne nabave u pojedinim državama članicama, odnosno državama Europskog gospodarskog prostora. Pristup e-Certis sustavu moguć je putem internetske stranice: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.
 
Ako takvi dokumenti ne postoje, ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, sukladno članku 265. stavku 2. ZJN 2016.
 
Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj nepostojanje osnove za isključenje iz postupka javne nabave iz članka 251. stavka 1. toč. 2. ZJN 2016 dokazuje na način propisan člankom 265. stavkom 1. toč. 1. i stavkom 2. ZJN 2016.
 
Pri tome se napominje da gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dokazuje nekažnjavanost za sebe i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta prema nacionalnim propisima države svoga poslovnog nastana, ali i prema propisima države poslovnog nastana naručitelja (u konkretnom slučaju u Republici Hrvatskoj).
 
Nekažnjavanost za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države čiji je osoba državljanin (osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta), a obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU, gospodarski subjekt dokazuje na način propisan člankom 265. stavkom 1. toč. 1. i stavkom 2. ZJN 2016.
 
Dodatno, nekažnjavanost za kaznena djela iz toč. 1. podtočaka od a) do f) stavka 1. članka 251. ZJN 2016, za osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora, a koja nije državljanin Republike Hrvatske, dokazuje se sukladno članku 265. stavku 2. ZJN 2016.
 
Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj obvezan je dokazati da ne postoje okolnosti za njega i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, pa u tom smislu može postupiti sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17, dalje u tekstu: Pravilnik), kojim je propisano da izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016, može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.