Portal javne nabave

Projektantski nadzor

Člankom 131. stavkom 1. točkom 2. podtočkom c) ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje za dodjelu ugovora o javnoj nabavi ako samo određeni gospodarski subjekt može izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge zbog zaštite isključivih prava uključujući prava intelektualnog vlasništva.
 
Odredbom članka 55. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/2015 i 118/2018) propisano je da: „Poslove projektantskog nadzora obavlja projektant arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke koji je izradio glavni projekt prema kojem se gradi građevina“ dok je stavkom 3. istoga članka propisano da „ako projektant projekta, u skladu s kojim se izvode radovi, za vrijeme izvođenja radova više ne obavlja projektantsku djelatnost ili izričito svojom voljom pismeno izrazi da to ne može iz objektivnih razloga, poslove projektantskog nadzora obavlja projektant odgovarajuće struke“, iz čega proizlazi da navedenu uslugu izvršava isključivo gospodarski subjekt koji je izradio glavni projekt odnosno da samo u slučaju da isti projektant više ne obavlja projektantsku djelatnost ili izričito pisanim putem izrazi da to ne može iz objektivnih razloga, poslove projektantskog nadzora obavlja projektant odgovarajuće struke, kojeg će naručitelj u tom slučaju odabrati provedbom nekog drugog postupka javne nabave sukladno ZJN 2016.
 
Slijedom navedenog ocjenjuje se da se tako formulirana odredba iz Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, smatra ispunjenim uvjetom za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje temeljem članka 131. stavka 1. točke 2. podtočke c) ZJN 2016. Napominje se da je na naručitelju teret dokaza o ispunjenju uvjeta za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje.
 
22.02.2019