Portal javne nabave

Opća uredba o zaštiti podataka

Prvotno napominjemo da sukladno članku 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16) u vezi s člankom 436. ZJN 2016, ovo Ministarstvo nije nadležno za tumačenje Opće uredbe o zaštiti podataka ni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).
 
Nadalje, ovo Ministarstvo je mišljenja da je, sukladno članku 6. stavku 1. točki (e) u svezi sa stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka, obrada podataka od strane naručitelja u postupcima javne nabave zakonita te u tom smislu nije potrebno postavljati dodatne zahtjeve u dokumentaciji o nabavi. Naime, ZJN 2016 preuzima pravnu stečevinu EU u području javne nabave te se cijeni da je obrada podataka koji se traže u postupcima javne nabave nužna „za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade“, tj. naručitelja.
 
13.06.2018