Portal javne nabave

Postoje li sankcije za naručitelja koji ne objavi i ne odgovori na upit koji mu je poslan u okviru savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Člankom 198. stavcima 3. i 4. ZJN 2016 propisano je da je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj obvezan je razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama.
Člankom 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta (NN br. 101/17) propisan je sadržaj Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Stavkom 1. točkom 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta propisano je da navedeno izvješće sadrži i tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu, a točkom 8. da isto izvješće sadrži i odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se). U slučaju neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga, naručitelj je obvezan u izvješću kratko obrazložiti razloge neprihvaćanja.
Člankom 11. istoga Pravilnika propisana je obveza objave izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, u strojno čitljivom obliku, u EOJN RH, najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.
ZJN 2016 u Dijelu šestom (Prekršajne odredbe), članku 443., ne predviđa prekršajnu sankciju za naručitelja koji ne objavi i ne odgovori na upit koji mu je poslan u okviru savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
19.03.2018