Portal javne nabave

Pravni interes za izjavljivanje žalbe

Sukladno članku 401. stavku 1. ZJN 2016, pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Dakle, pored pravnog interesa za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja, žalitelj mora dokazati da je pretrpio ili da bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava, pa su uvjeti za žalitelja određeni kumulativno.
Neovisno o fazi postupka javne nabave u kojoj se izjavljuje žalba žalitelj mora dokazati postojanje pravnog interesa za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, i sl., te da je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja njegovih subjektivnih prava.
Pravo na žalbu na odluku o odabiru ima ponuditelj koji je podnio valjanu ponudu te koji uz to osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja odnosno svih ponuda koje su ocijenjene valjanima, a rangirane su ispred žaliteljeve. Također, pravo na žalbu na odluku o odabiru ima i ponuditelj čija ponuda nije ocijenjena valjanom, ako isti osporava ocjenu naručitelja o nevaljanosti njegove ponude te koji uz to osporava valjanost ponude odabranog ponuditelja ili čija bi ponuda, na temelju kriterija za odabir ponude, bila najpovoljnija.
 
19.03.2018