Portal javne nabave

Mora li izjava o nekažnjavanju, kao ažurirani popratni dokument, biti mlađa od dana otvaranja ponuda

Člankom 20. stavkom 9. Pravilnika propisano je da se oborivo smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje. Dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 su:
1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ovoga Zakona,
2. potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. Zakona,
3. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. Zakona.
Prema tome, navedena odredba članka 20. stavka 9. Pravilnika ne odnosi se na izjavu o nekažnjavanju, kao niti na ostale izjave propisane člankom 265. stavkom 2. ZJN 2016.
 
19.03.2018