Portal javne nabave

Dostava izvornika ukoliko je u ESPD obrascu navedena web-adresa, nadležno tijelo i precizna uputa na dokumentaciju za uvid u elektroničkom obliku

Člankom 20. stavkom 3. Pravilnika propisano je da se smatra da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016 ili putem EOJN RH.
Člankom 4. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da je naručitelj u primjeni istoga Zakona u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Stavkom 3. istoga članka Zakona propisano je da je naručitelj obvezan primjenjivati odredbe istoga Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava. Prema tome, na naručitelju je da u postupcima javne nabave, pa tako i u postupku pregleda i ocjene ponuda kao njegovom dijelu, poštuje načelo učinkovitosti i ekonomičnosti, što znači da postupa što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškova, ali tako da se utvrde sve činjenice i okolnosti bitne za donošenje odluke u postupku javne nabave.
U tom smislu, ako naručitelj već posjeduje ažurirane popratne dokumente na način da istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka, u skladu s člankom 20. stavkom 3. Pravilnika, bilo bi protivno navedenim načelima tražiti od ponuditelja određeni dokument ili dokumente koje već posjeduje na Zakonom propisan način.
Drugim riječima, naručitelj bi sam trebao izvršiti uvid u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar na internetskoj stranici, umjesto da traži izvadak od ponuditelja.
 
19.03.2018