Portal javne nabave

Dostava dokumenata kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje uz ponudu

Sukladno članku 260. stavku 1. ZJN 2016, europska jedinstvena dokumentacija o nabavi  je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt: 1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje), 2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), 3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.
U tom smislu ponuditelj kao sastavni dio ponude dostavlja ESPD obrazac kao preliminarni dokaz umjesto navedenih potvrda. Dokaze sposobnosti (ažurirane popratne dokumente), ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, dostavlja na zahtjev naručitelja sukladno članku 263. stavku 1. ZJN 2016, u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana od zahtjeva naručitelja, a ne u ponudi.
Člankom 263. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s pododjeljkom 2. i 4. ovoga odjeljka, osim ako već posjeduje te dokumente.
Ako ponuditelj, iako nije obvezan, u ponudi dostavi dokumente kojima dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, odnosno da ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta, na samom je naručitelju da u svakom konkretnom slučaju ocijeni jesu li dostavljeni dokumenti valjani odnosno sukladni uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.
Dakle, naručitelj će u odnosu na najpovoljnijeg ponuditelja postupiti na način propisan člankom 263. stavkom 1. ZJN 2016, u kojem slučaju ne smije tražiti dostavu popratnih dokumenata ako iste već posjeduje, jer su dostavljeni u ponudi, pod uvjetom da su isti valjani odnosno sukladni uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.
Treba napomenuti da će, kada su u pitanju dokumenti propisani člankom 265. stavkom 1. ZJN 2016 (izvadak iz kaznene evidencije; potvrda porezne uprave i izvadak iz sudskog registra), a vezano za odredbu članka 20. stavka 9. Pravilnika o dokumentaciji i ponudi u postupcima javne nabave, prema kojoj se oborivo smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje, u pravilu, navedeni dokumenti biti stariji, odnosno smatraju se ažuriranima u smislu navedene odredbe Pravilnika samo ako je datum izdavanja isti kao i datum na koji istječe rok za dostavu. 
19.03.2018