Portal javne nabave

Izjava o nekažnjavanju bez poimeničnog nabrajanja navedenih osoba

Člankom 20. stavkom 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave propisano je da Izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. U tom smislu mišljenja smo da osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može navedenu izjavu dati bez poimeničnog nabrajanja navedenih osoba koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. 
19.03.2018