Portal javne nabave

Dokaz o nekažnjavanju od osobe koja je samo opunomoćena za predaju ponude

Člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da je naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za jedno ili više kaznenih djela navedenih u podtočkama a) do f) istoga stavka.
Stoga smo mišljenja da nije utemeljeno navedeno traženje naručitelja prema kojem bi osoba koja nije član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koja nema ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, morala dokazivati nekažnjavanost za kaznena djela pobrojana u članku 251. ZJN 2016.
 
19.03.2018