Portal javne nabave

Dostava dokaza sposobnosti zajedničkih za sve grupe predmeta nabave uz jednu od grupa

Sukladno članku 260. stavku 1. ZJN 2016, europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:
1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje),
2. ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti),
3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određene za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.
Također, sukladno članku 7. stavku 1. točki 3. Pravilnika, ponuda između ostaloga sadrži i popunjeni ESPD obrazac. ESPD obrazac ponuditelji dostavljaju u ponudi kao preliminarni dokaz umjesto dokaza sposobnosti, osim u slučajevima koji su izrijekom propisani Pravilnikom (člankom 7. stavcima 6. i 7.), kada dostava ESPD obrasca nije obvezna, odnosno kada se umjesto ESPD obrasca dostavljaju traženi dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Dokaze sposobnosti (ažurirane popratne dokumente), ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu dostavlja na zahtjev naručitelja sukladno članku 263. stavku 1. ZJN 2016, u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana od zahtjeva naručitelja, a ne u ponudi. U tom smislu mišljenja smo da je nezakonito traženje naručitelja u dokumentaciji o nabavi, kojim se od ponuditelja uz ESPD obrazac traži i dostava dokaza sposobnosti, neovisno o tome omogućuje li se ponuditeljima dostava istih u jednoj od ponuda za neku od grupa predmeta nabave.
Dakle, dokazi sposobnosti traže se naknadno, prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu. Ako je isti ponuditelj uspješan u više grupa te su kriteriji za odabir gospodarskog subjekta isti, cijenimo da je dovoljno dostaviti jedan primjerak dokaza za sve grupe.
 
19.03.2018