Portal javne nabave

Zbirno jamstvo za sve grupe predmeta nabave

S aspekta Zakona o javnoj nabavi i provedbenih propisa istoga Zakona nema zapreke da ponuditelj dostavi zbirno jamstvo za ozbiljnost ponude ili zbirno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za više grupa predmeta nabave.
Ako naručitelj u dokumentaciji o nabavi propiše dostavu pojedinačnog jamstva za svaku grupu predmeta nabave, a ponuditelj dostavi jedno zbirno jamstvo za sve grupe za koje podnosi ponude, prema mišljenju ovoga Ministarstva, sukladno načelima javne nabave, to ne bi smio biti razlog odbijanja navedenih ponuda. 
19.03.2018