Portal javne nabave

Da li je stručnjak angažiran ugovorom o djelu resurs tog gospodarskog subjekta u postupku javne nabave

U postupku javne nabave gospodarski subjekt se u određenim situacijama može, radi dokazivanja svoje sposobnosti za izvršenje ugovora o javnoj nabavi, pored vlastitih resursa, osloniti i na resurse drugih subjekata. Nadalje, sukladno članku 273. stavku 2. ZJN 2016, gospodarski subjekt se može, u postupku javne nabave, osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. istoga Zakona ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.
 
Ako se u postupku javne nabave zahtijeva određena obrazovna i stručna kvalifikacija stručnjaka, potrebno je razlikovati što se smatra vlastitim resursima, a što resursima drugih gospodarskih subjekata. Naime, pored ugovora o radu mogući su i drugi oblici ugovaranja obavljanja određenih poslova između gospodarskog subjekta i fizičke osobe koja izvodi radove odnosno pruža usluge (primjerice: ugovor o djelu i sl.).
 
U tim slučajevima mišljenja smo da fizička osoba s kojom je sklopljen takav ugovor, iako nije zaposlenik gospodarskog subjekta, može predstavljati resurs tog gospodarskog subjekta kojeg gospodarski subjekt kao ponuditelj ili natjecatelj u postupku javne nabave može navesti kao vlastiti resurs s kojim raspolaže za izvršenje određenog ugovora o javnoj nabavi. Shodno tome, mišljenja smo da za te stručnjake gospodarski subjekt (ponuditelj) uz ponudu, odnosno natjecatelj uz zahtjev za sudjelovanje, dostavlja samo podatke koji se traže za vlastite resurse, te nije potrebno dostaviti zasebni ESPD obrazac za tog stručnjaka kao fizičku osobu.   
 
Napominje se da je fizička osoba koja je sklopila takav ugovor o djelu, a koja je eventualno zaposlena kod drugog poslodavca, sama odgovorna za rješavanje svojih odnosa sa svojim poslodavcem.
 
09.10.2017