Portal javne nabave

Obavijest o poništenju nadmetanja kada isto poništi DKOM

Člankom 425. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je, između ostaloga, da Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu DKOM) u žalbenom postupku može poništiti postupak javne nabave. DKOM odluke dostavlja javnom objavom na svojim internetskim stranicama.  Sukladno članku 425. stavku 4. ZJN 2016 odluka DKOM-a postaje izvršna dostavom stranki. Dostava se smatra obavljenom istekom dana objave, sukladno članku 432. stavku 6. ZJN 2016.
U slučaju kada naručitelj donese odluku o poništenju postupka javne nabave, obvezan je tu odluku poslati na objavu u EOJN putem standardnog obrasca Obavijesti o dodjeli ugovora, u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o poništenju, sukladno članku 248. stavku 6. ZJN 2016.
Međutim, u slučaju kada postupak javne nabave ne poništava naručitelj, već je isti poništen odlukom DKOM-a, iako je objava odluke DKOM-a javna, svi ponuditelji u postupku javne nabave trebaju biti obaviješteni o poništenju postupka kroz sustav EOJN. U tom slučaju naručitelj kroz isti obrazac u EOJN, sukladno članku 248. stavku 6. ZJN 2016. objavljuje/dostavlja svim ponuditeljima u postupku odluku DKOM-a kojom se poništava postupak javne nabave.
08.08.2017