Portal javne nabave

Dokazi o nekažnjavanju za vlasnike ili suvlasnike gospodarskog subjekta koji su zaposlenici bez ovlasti i koji ne obavljaju niti jednu od navedenih ovlasti iz članka 251. ZJN 2016

Člankom 251. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje: ZJN 2016) propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđen za kaznena djela koja obuhvaćaju razloge za isključenje.
Iz navedene odredbe proizlazi da naručitelj ne utvrđuje okolnosti kažnjavanosti za vlasnike ili suvlasnike gospodarskog subjekta koji su zaposlenici bez ovlasti i koji ne obavljaju niti jednu od ovlasti navedenih u članku 251. ZJN 2016 jer je citiranom odredbom eksplicitno određeno za koje osobe u gospodarskom subjektu naručitelj mora utvrditi razloge isključenja vezane za pravomoćne osuđujuće presude za kaznena djela.