Portal javne nabave

Da li izjavu o nekažnjavanju sukladno članku 251. ZJN 2016 dostavljaju članovi uprave i nadzornog odbora i članovi osnivača (skupštine)?

Sukladno članku 251. Zakona, naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela navedena u istom članku.
Kao dokaz o nekažnjavanju gospodarski subjekt uz ponudu dostavlja popunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), odnosno ažuriranu formalnu izjavu gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda propisanih člankom 265. Zakona, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave. Sukladno članku 263. Zakona, u postupcima javne nabave velike vrijednosti naručitelj je obvezan, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, prije donošenja odluke zatražiti od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi ažurirane popratne dokumente.
Mišljenja smo da bi kao dokaz o nekažnjavanju u smislu članka 251. stavka 1. ZJN 2016 trebala biti dovoljna izjava o nekažnjavanju članova uprave i nadzornog odbora, jer članovi osnivača (skupštine) u pravilu nemaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta.