Portal javne nabave

Na koji način naručitelj može utvrditi za koje sve osobe navedene u iz članku 251. stavku 1. ZJN 2016?

Člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela ili ima ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za djela navedena u točki 1. podtočkama a) do f) stavka 1. istog članka. Iz navedenog proizlazi da izjavu o nekažnjavanju s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika daju članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta. Ista obveza ne odnosi se na članove skupštine društva.
S obzirom na sadržaj pojma gospodarski subjekt („fizička ili pravna osoba, uključujući podružnicu, ili javno tijelo ili zajednica tih osoba ili tijela, uključujući svako njihovo privremeno udruženje, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga“), različit je i krug navedenih osoba čija pravomoćna osuđivanost za neko od propisanih kaznenih djela može biti relevantna u smislu članka 251. stavka 1. ZJN 2016 (npr. trgovačko društvo – dioničko društvo; društvo s ograničenom odgovornošću; javno komanditno društvo i sl.; podružnica; ustanova; zadruga; obrtnik; trgovac pojedinac; gospodarsko interesno udruženje i sl.) ali i dokumenata, uvidom u koje javni naručitelj može utvrditi krug osoba za koje ponuditelj treba dostaviti dokaz o nepostojanju navedenog razloga za isključenje.
Kako se dokazuje postojanje/nepostojanje pravne osnove za isključenjem gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave iz razloga kažnjavanosti u slučaju kada gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta nije državljanin Republike Hrvatske?
Člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 u hrvatski pravni sustav transponirana je odredba članka 57. stavka 1. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, koja glasi:
„1.   Javni naručitelji isključuju gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku nabave ako utvrde, provjerom u skladu s člankom od 58., 59.a i 61., ili na drugi način doznaju da je gospodarski subjekt bio osuđen pravomoćnom presudom iz nekog od sljedećih razloga:
(a) sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji kako je definirano člankom 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP;
(b) korupcija, kako je naznačeno u članku 3. Konvencije o borbi protiv korupcije koja uključuje dužnosnike Europskih zajednica ili dužnosnike država članica Europske unije i članku 2. stavku 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP kao i korupcija kako je definirano u nacionalnom pravu javnog naručitelja ili gospodarskog subjekta;
(c) prijevara u smislu članka 1. Konvencije koja se odnosi na zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica;
(d) kazneno djelo terorizma kako je definirano u članku 1. ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima kako je definirano u članku 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke;
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, kako je definirano u članku 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;
(f) dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima kako je određeno člankom 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća.
Obveza za isključenjem gospodarskog subjekta također se primjenjuje ako je osoba osuđena pravomoćnom presudom član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela tog gospodarskog subjekta ili ima ovlasti reprezentacije, donošenja odluka ili nadzora u njemu“.
U uvodnoj izjavi br. 100 iste direktive navodi se: „Javni ugovori ne bi se trebali dodjeljivati gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u aktivnostima zločinačke organizacije ili koji su bili proglašeni krivima za korupciju, prijevaru na štetu financijskih interesa Unije, kaznena teroristička djela, pranje novaca ili financiranje terorizma. Izbjegavanje plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje također bi trebalo voditi obvezujućem isključenju na razini Unije“.
Nadalje, ističemo da je u obrazloženju članaka 251. do 255. Konačnog prijedloga zakona o javnoj nabavi navedeno sljedeće:
„Ovim člancima propisuju se osnove za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave („razlozi za isključenje“ prema važećem Zakonu o javnoj nabavi). Osnove za isključenje vezane su za gospodarskog subjekta i osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta, ovisno o poslovnom nastanu gospodarskog subjekta odnosno državljanstvu navedene osobe, a vezane su za postojanje pravomoćne presude za odgovarajuća kaznena djela iz kaznenog zakona koja odgovaraju kaznenim djelima navedenima u relevantnim direktivama, a koja se odnose na sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari, za terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, te dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima“.
Prema tome, neovisno o poslovnom nastanu gospodarskog subjekta ili državljanstvu osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela gospodarskog subjekta ili ima ovlasti reprezentacije, donošenja odluka ili nadzora u njemu, javni naručitelj će isključiti takvog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u slučaju da je gospodarski subjekt bio osuđen pravomoćnom presudom ili ako je osoba osuđena pravomoćnom presudom član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela tog gospodarskog subjekta ili ima ovlasti reprezentacije, donošenja odluka ili nadzora u njemu.