Portal javne nabave

Koji je dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje propisane člankom 251. ZJN 2016?

Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaze propisane člankom 265. ZJN 2016 za gospodarski subjekt, ali i za sve osobe koje su navedene u članku 251. ZJN 2016, a kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. Napominjemo kako je navedena odredba u skladu s člankom 57. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ.
Kao dokumente koje naručitelj prihvaća kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje ZJN 2016 navodi izvadak iz Kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje.
Člankom 265. stavkom 2. ZJN 2016 propisano je da ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin ne izdaju (naprijed navedeni) dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako  izjava pod prisegom dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta  odnosno državi čiji je osoba državljanin. Ističemo da su načini dokazivanja navedeni sukladno članku 60. Direktive 24/2014 EU.
Člankom 84. Zakona o javnom bilježništvu (NN broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/09, 120/16) propisano je da je javni bilježnik ovlašten koga zaprisegnuti ili primiti izjavu pod prisegom samo ako je to prema pravu neke strane zemlje ili prema odluci stranog tijela ili inače radi ostvarivanja prava u inozemstvu potrebno, slijedom čega proizlazi da gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj te osobe navedene u članku 251. stavku 1. točki 1. ZJN 2016 koje su državljani Republike Hrvatske, kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje prilažu izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.