Portal javne nabave

Tko treba dati izjavu o nekažnjavanju sukladno članku 251. ZJN 2016?

Spomenutim člankom propisano je kako je naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt pravomoćnom presudom osuđen za neko od razloga taksativno navedenih u članku 251. stavku 1. ZJN 2016., ali se obveza za isključenjem gospodarskog subjekta također propisuje i ako je pravomoćnom presudom osuđena osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta.
Slijedom navedenog, ponuditelj je obvezan dostaviti dokaze propisane člankom 265. ZJN 2016 za gospodarski subjekt, ali i za sve osobe koje su navedene u članku 251. ZJN 2016., a kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. Napominjemo kako je navedena odredba u skladu s člankom 57. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ.