Portal javne nabave

Je li novi ZJN 2016 usklađen s Kaznenim zakonom u smislu članka 251.?

Člankom 251. stavkom 1. točkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za određena taksativno nabrojana kaznena djela.
Shodno tome, u članku 251. stavku 1. točki 1. podtočkama a) do f) ZJN 2016 pobrojana su kaznena djela i to:
 - u prvoj alineji svake podtočke su navedena kaznena djela iz važećeg Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) pa se uz njega ne navodi broj Narodnih novina u kojima je objavljen, i
- u drugoj alineji svake podtočke su navedena kaznena djela iz Kaznenog zakona (NN br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.) koji više nije na snazi pa se uz njega navode brojevi Narodnih novina, budući da njegove izmjene i dopune više nisu moguće.
Skreće se pozornost da je nomotehnički izričaj ZJN 2016 u pogledu navođenja brojeva Narodnih novina identičan onome u članku 67. stavka 1. točke 1. prethodno važećeg  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) nakon novele iz srpnja 2013. godine.
Naime, trenutno važeći Kazneni zakon stupio je na snagu 1. siječnja 2013. godine te je prilikom usklađenja prethodno važećeg Zakona o javnoj nabavi s Kaznenim zakonom, novelom iz srpnja 2013, bio propisan dvostruki katalog kaznenih djela na koje se odnose pravomoćne osude. Razlog tomu je bilo izbjegavanje situacije prema kojoj tada nije bilo niti jedne pravomoćne osude po novom Kaznenom zakonu budući da je tek stupio na snagu, a istovremeno, one koji su pravomoćno osuđeni po prethodno važećem Kaznenom zakonu se ne bi moglo isključiti iz postupka javne nabave.
Zaključno, ovo Ministarstvo ističe da je tijekom procedure donošenja ZJN 2016 isti od strane Ministarstva pravosuđa dobio pozitivnu Izjavu o usklađenosti prijedloga propisa s Kaznenim zakonom.