Portal javne nabave

Kako se određuje starost dokaza o nekažnjavanosti gospodarskog subjekta ili osobe iz članka 251. stavka 1. toč. 1. ZJN 2016?

Vezano za pitanje određivanja starosti dokaza o nekažnjavanosti gospodarskog subjekta ili osobe iz članka 251. stavka 1. toč. 1. ZJN 2016, navodimo da isti Zakon ne sadrži odredbe o starosti pojedinih dokaza pa tako niti dokaza o nekažnjavanosti. Obrazloženjem odredbi članaka 260. do 263. istoga Zakona navedeno da je ažurirani popratni dokument, kojeg dostavlja ponuditelj koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo, odnosno izjavio u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi (ESPD).
U tom smislu bi naručitelj u dokumentaciji o nabavi, prilikom određivanja starosti dokaza koje gospodarski subjekti dostavljaju vezano za pitanja postojanja ili nepostojanja osnova za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave odnosno ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskih subjekata, trebali imati u vidu specifičnosti propisanih uvjeta te prirodu svakog pojedinog dokumenta, kao dokaza u postupku javne nabave.
Ovisno o vrsti dokaza odnosno traženog dokumenta, isti može biti stariji (npr. financijska izvješća; popis radova; popis glavnih isporuka robe, i sl., ili noviji od datuma slanja zahtjeva za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata, npr. potvrda porezne uprave, i sl.), ali bitno je da su u njemu sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te da dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.