Portal javne nabave

potvrdom o uredno izvršenim radovima iako ugovor nije izvršen u cijelosti, a izvršeni radovi čine samo dio sklopljenog ugovora

Zakon o javnoj nabavi propisuje čime i na koji način gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost za izvršenje ugovora. Sukladno čl. 268. Zakona, gospodarski subjekt može svoju tehničku i stručnu sposobnost, između ostalog, dokazati popisom radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini koji sadržava ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.
Zakon ne propisuje naručiteljima, odnosno drugim ugovornim stranama, način izdavanja potvrda o uredno izvršenim radovima. Odgovornost za podatke navedene u izdanim potvrdama je isključivo na izdavatelju potvrda.
Načelno, mišljenja smo da bi naručitelj u postupku javne nabave, kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta, mogao prihvatiti dokaz o izvršenim radovima koji su isti ili slični radovima koji su predmet nabave i razmjerni njihovoj procijenjenoj vrijednosti, iako ugovor nije izvršen u cijelosti, a izvršeni radovi čine samo dio sklopljenog ugovora, pod uvjetom da izvršeni radovi predstavljaju jednu cjelinu, koja svojom prirodom, količinom ili važnosti i namjenom odgovara predmetu javne nabave za koji se ishodi.