Portal javne nabave

Može li se zamijeniti vrsta jamstva za uredno ispunjenje ugovora (tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi)?

Člankom 321. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) propisano je da se izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog.
Stavak 2. istog članka Zakona propisuje, između ostalog, da se izmjena u svakom slučaju smatra značajnom ako se izmjenom unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave.
Nastavno navedenim zakonskim odredbama, ovo Ministarstvo cijeni da se u konkretnom slučaju radi o značajnoj izmjeni ugovora, odnosno da je vrsta traženih jamstava u dokumentaciji za nabavu mogla utjecati na broj sudionika u postupku javne nabave.