Portal javne nabave

Kako moraju postupiti naručitelji prilikom nabave pravnih usluga koje nisu izuzete od primjene ZJN 2016?

Člankom 30. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za:
5. usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika u:
a) arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred međunarodnom instancijom arbitraže ili mirenja, ili
b) postupku pred sudovima, tribunalima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj zemlji ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama,
6. usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od postupaka iz točke 5. istoga stavka ili ako postoji konkretna naznaka i velika vjerojatnost da će pravna stvar na koju se savjet odnosi postati predmet takvih postupaka.
U Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), pod CPV oznakama:
  • 79100000-5 Pravne usluge,
  • 79110000-8 Usluge pravnih savjeta i zastupanja,
  • 79111000-5 Usluge pravnih savjeta,
  • 79112000-2 Usluge pravnog zastupanja,
navedene su konkretne pravne usluge u vezi s pravnim savjetima i zastupanjem, koje su izuzete od primjene Zakona.
U odnosu na pravne usluge koje nisu izuzete od primjene Zakona, prilikom nabave istih naručitelji su obvezni postupiti sukladno članku 324. stavku 1. ZJN 2016. Iznimno, naručitelj nije obvezan postupiti sukladno istoj odredbi, odnosno nije obvezan objaviti poziv na nadmetanje ako su ispunjeni uvjeti za primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Ako primjenjuje pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje na naručitelju je teret dokaza da okolnosti konkretnog slučaja opravdavaju primjenu istoga postupka, pa tako i temeljem članka 131. stavka 1. toč. 2. b) ZJN 2016 – nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga.