Portal javne nabave

Da li naručitelj obavlja pregled i ocjenu ponuda samo na temelju ESPD obrasca?

Sukladno članku 260. ZJN 2016 gospodarski subjekt kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje i da ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, kao dio svoje ponude, dostavlja ispunjen obrazac ESPD-a. U tom smislu, sukladno članku 268. stavku 1. točki 13. ZJN 2016 tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta kod ugovora o javnoj nabavi robe, između ostalog, dokazuje se uzorcima, opisima ili fotografijama te potvrdama koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje. U prilogu 2. ESPD-a, dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost, pod točkama 11. i 12., ako je tako traženo dokumentacijom o nabavi, gospodarski subjekt navodi hoće li moći predočiti tražene uzorke, opise ili fotografije odnosno tražene potvrde.
Nadalje, sukladno odredbama članka 263. ZJN 2016 naručitelj u postupcima nabave male vrijednosti može, a u postupcima nabave velike vrijednosti je obvezan prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku dostavi ažurirane popratne dokumente.
U odnosu na postavljeno pitanje o obvezi ponuditelja u vezi sa dostavom tehničke dokumentacije kojom ponuditelj dokazuje da ponuđeni predmet nabave ispunjava sve tražene tehničke karakteristike određene dokumentacijom o nabavi, upućujemo na odredbe članaka 205. do 213. ZJN 2016. U tom smislu kao dokazno sredstvo da ponuđeni predmet nabave ispunjava tražene tehničke karakteristike sukladno dokumentaciji o nabavi, ZJN 2016 u članku 213. navodi izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrde koje izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima i kriterijima utvrđenim u tehničkim specifikacijama, te tehničku dokumentaciju proizvođača i sl