Portal javne nabave

Jesu li usluge pripreme dokumentacije o nabavi odvjetničke usluge u smislu članka 30. ZJN 2016.?

Usluge pripreme dokumentacije o nabavi, davanje pojašnjenja iste, sastavljanje zahtjeva za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponuda, pregled i ocjena ponuda, izrada zapisnika o pregledu i ocjene ponuda te izrada odluke o odabiru nisu odvjetničke usluge u smislu članka 30. ZJN 2016, već je riječ o savjetodavnim uslugama za čiju nabavu je potrebno provesti neki od postupaka javne nabave, dok su usluge pravnog zastupanja u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, s obzirom da se radi o postupcima pred tijelom javne vlasti, izuzete od primjene ZJN 2016 sukladno članku 30. stavku 1. točki 5. ZJN 2016.