Portal javne nabave

Može li javni naručitelj donijeti odluku o odabiru bez da ima osigurana sredstva

Naručitelj valjano određuje procijenjenu vrijednost nabave u trenutku početka postupka javne nabave kako je to propisano odredbom članka 16. stavka 1. ZJN 2016, dok je člankom 17. ZJN 2016 propisano da se izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što izričito određuje u dokumentaciji o nabavi.
Zbog pogrešno određene procijenjene vrijednosti nabave ili zbog nekih drugih okolnosti može se dogoditi da sve zaprimljene ponude, odnosno da ekonomski najpovoljnija ponuda bude veća od procijenjene vrijednosti nabave. No, na naručitelju je odgovornost iznalaženja mogućnosti da osigura potrebna sredstva za podmirenje obveza u trenutku njihovog nastanka.
Nadalje, člankom 311. stavkom 1. ZJN 2016 propisano je da je javni naručitelj obvezan završiti postupak javne nabave, dok je stavkom 2. istog članka ZJN 2016 propisano da postupak javne nabave završava izvršnošću odluke o odabiru ili odluke o poništenju.
Člankom 302. stavkom 4. ZJN 2016 propisano je da se odluka o odabiru donosi u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok. Odluka o poništenju donosi se u roku 30 dana od nastanka razloga za poništenje postupka, osim ako je javni naručitelj u dokumentaciji o nabavi odredio duži rok.
Odredbom članka 307. stavka 3. ZJN 2016 propisano je da se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum smatra sklopljenim na dan izvršnosti odluke o odabiru, osim u slučaju iz stavaka 4. i 5. istoga članka (pribavljanje suglasnosti drugog tijela, odnosno produženja roka valjanosti ponude).
Navedeno podrazumijeva da se naručitelj, bez obzira koji je rok za donošenje odluke naveo u dokumentaciji o nabavi, mora pridržavati propisanog roka. Stoga naručitelj ne smije čekati s donošenjem odluke o odabiru do trenutka kada će imati osigurana sredstva.
Nadalje, vezano za pitanje načina dokazivanja postojanja osiguranih sredstava, upućujemo na posebne propise koji uređuju financijsko poslovanje dotičnog naručitelja (proračunski propisi i sl.).
Na kraju, a vezano uz odgodni uvjet u ugovoru o javnoj nabavi, skrećemo pozornost na odredbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 139/10 i 19/14) te Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaju o primjeni fiskalnih pravila (NN broj 78/11, 106/12, 130/13 i 19/15).