Portal javne nabave

Kako se određuju rokovi za sektorske naručitelje u postupcima javne nabave male vrijednosti

Određivanje rokova za sektorske naručitelje propisano je člancima 372. – 376. ZJN 2016, a člankom 335. stavkom 2. propisano je da ako nije drukčije propisano dijelom trećim Zakona, koji se odnosi na sklapanje ugovora o javnoj nabavi za sektorske naručitelje, sektorski naručitelj primjenjuje odgovarajuće odredbe dijela drugog ovog Zakona, odnosno dijela Zakona koji se odnosi na sklapanje ugovora o javnoj nabavi za javne naručitelje.
S obzirom na navedeno, u postupcima javne nabave male vrijednosti za sektorske naručitelje primjenjuju se odredbe propisane člankom 236. ZJN 2016.