Portal javne nabave

Navođenje u DoN razloga isključenja koji će primijeniti u postupku javne nabave i naplata jamstva

ZJN 2016 u člancima 251. i 252. propisuje razloge zbog kojih je naručitelj obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, dok u članku 254. ZJN 2016 propisuje razloge koje može koristiti za isključenje gospodarskih subjekata. Dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena te se izrađuje na način da sadrži sve podatke koji gospodarskom subjektu omogućavaju izradu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda. Sukladno članku 264. stavku 1. ZJN 2016, naručitelj navodi u dokumentaciji o nabavi potvrde, dokumente, izjave i druga dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje te ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.
Iako Zakonom nije izrijekom propisana obveza naručitelja da u dokumentaciji o nabavi navede razloge isključenja koje će primijeniti u postupku javne nabave, mišljenja smo da bi naručitelj ipak morao unaprijed upoznati gospodarske subjekte s tim razlozima, pogotovo uzevši u obzir odredbe članka 264. stavka 1. ZJN 2016 koje ga obvezuju da propiše dokazna sredstva kojima gospodarski subjekt dokazuje nepostojanje osnova za isključenje.
ZJN 2016 u članku 214. stavku 1. točki 1. propisuje slučajeve za koje se može zahtijevati jamstvo za ozbiljnost ponude, a to su: odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ovoga Zakona, neprihvaćanje ispravka računske greške, odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje.
Mišljenja smo da slučaj u kojem gospodarski subjekt na zahtjev naručitelja dostavi ažurirane dokumente, ali njima ne dokaže ispunjavanje zahtijevanih uvjeta, nije slučaj za naplatu jamstva predviđen člankom 214. stavkom 1. točkom 1. ZJN 2016.