Portal javne nabave

sklapanja ugovora o javnoj nabavi u smislu članka 33. stavka 1. toč. 1., 2. i 3. ZJN 2016

Iz dostavljenih podataka razvidno je da je trgovačko društvo APIS IT d.o.o. osnovano Društvenim ugovorom iz 2005. godine, od strane Republike Hrvatske (51%) zastupane po Vladi Republike Hrvatske i Grada Zagreba (49%), radi obavljanja poslova razvoja i podrške ključnim informacijskim sustavima Republike Hrvatske i Grada Zagreba te razvoja i očuvanja potrebnih registara podataka na temelju kojih će se bazirati funkcioniranje moderne elektronički podržane uprave. Pod poslovima razvoja usluga, aplikacija, sadržaja i tehničko-tehnološke podrške koje će obavljati APIS IT d.o.o. spadaju i poslovi razvoja i udomljavanja informacijskih sustava i aplikacija TDU:  Informacijski sustav Carinske uprave (točka 7.2.2. Ugovora o osnivanju).
ZJN 2016 u članku 33. stavku 1. propisuje uvjete za izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi u slučaju kada se takvi ugovori o javnoj nabavi sklapaju između subjekata u javnom sektoru. U tom smislu, isti Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi koje javni naručitelj dodjeljuje drugoj pravnoj osobi ako:
1. nad tom pravnom osobom javni naručitelj samostalno ili zajedno s drugim javnim naručiteljima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama,
2. pravna osoba pod kontrolom obavlja više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanju zadataka koje joj je povjerio jedan ili više javnih naručitelja koji nad njome provode kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provode kontrolu, i
3. nema izravnog udjela privatnog kapitala u pravnoj osobi pod kontrolom, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredaba posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorima, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na tu pravnu osobu.
U dopisu se navodi da su ispunjeni uvjeti propisani u ZJN 2016, odnosno da Republika Hrvatska i Grad Zagreb obavljaju nad trgovačkim društvom APIS IT d.o.o. kontrolu sličnu onoj koja se provodi nad poslovnim jedinicama, da društvo APIS IT d.o.o. obavlja više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanju zadataka koje mu je povjerio jedan ili više javnih naručitelja koji nad njime provode kontrolu ili koje su mu povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provode kontrolu te da u APIS IT d.o.o. nema izravnog udjela privatnog kapitala.
Slijedom navedenog, uzimajući u obzir podatke iz vašeg dopisa, a pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz članka 33. stavka 1. točaka 1. do 3. ZJN 2016, mišljenja smo da se predmetni Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi koje neki od navedenih javnih naručitelja koji nad APIS IT d.o.o. obavljaju kontrolu u smislu odredbe iz točke 1. stavka 1. članka 33. ZJN 2016 ili pravnih osoba nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provodi kontrolu, dodjeljuje pravnoj osobi APIS IT d.o.o.