Portal javne nabave

Dostava zapisnika o javnom otvaranju ponuda stranom društvu prije izvršnosti odluke o odabiru

Člankom 282. stavkom 6. ZJN 2016 propisana je obveza javnog naručitelja da sastavi zapisnik o javnom otvaranju ponuda. Nadalje, stavkom 9. istog članka propisano je da je zapisnik o otvaranju ponuda javni naručitelj obvezan odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen.
Također člankom 55. ZJN 2016 propisano je kako odredbe propisane za tajnost podataka u postupcima javne nabave ne dovode u pitanje primjenu drugih odredaba zakona, posebice onih koje se odnose na objavljivanje obavijesti o dodjeli ugovora te na sadržaj odluka i zapisnika koje naručitelj dostavlja gospodarskim subjektima te odredaba posebnih propisa, posebice onih kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.
Slijedom svega iznesenog, cijenimo kako se zapisnik o javnom otvaranju ponuda u postupku javne nabave ne smatra tajnim podatkom u smislu ZJN 2016.