Portal javne nabave

Može li naručitelj kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta tražiti potvrde o urednom izvršenju ugovora za robe ili usluge?

Člankom 259. ZJN 2016 propisano je da naručitelj može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete, a osobito zahtijevati da gospodarski subjekt ima dovoljnu razinu iskustva, što se dokazuje odgovarajućim referencijama iz prije izvršenih ugovora.
Sukladno članku 268. stavku 1. točkama 2. i 3. ZJN 2016, tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta može se, između ostalog, dokazati popisom glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini te popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadržava vrijednost robe ili usluga, datum te naziv druge ugovorne strane.
Dakle, kao dokaz o uredno izvršenim uslugama Zakon predviđa navođenje vrijednosti usluga, datuma te naziva druge ugovorne strane, ali ne i dostavu potvrde druge ugovorne strane. Međutim, u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naručitelj može, sukladno članku 264. stavku 4. ZJN 2016, dostavljene podatke provjeriti kod druge ugovorne strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.