Portal javne nabave

Koji podaci trebaju biti vidljivi na javnom otvaranju elektronički dostavljenih ponuda, osim onih minimalno navedenih u čl. 10. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, odnosno trebaju li osim cijene na ekranu biti vidljivi i javno pročitani i ostali kriteriji u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

Sukladno članku 82. Zakona o javnoj nabavi, kriteriji za odabir ponude, ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda su različiti kriteriji povezani s predmetom nabave. Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, naručitelj u pozivu ili u dokumentaciji za nadmetanje mora navesti sve kriterije pa i cijenu ako je ista jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
 
Članak 18. stavak 4. iste Uredbe propisuje da se tijekom javnog otvaranja ponuda iz svake otvorene ponude obvezno naglas čita: 1) naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja, 2) naziv grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi ako je omogućeno podnošenje ponuda za grupe predmeta nabave, te 3) cijena ponude bez PDV-a i cijena ponude s PDV-om, osim u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kada cijena nije jedan od kriterija za odabir. Nadalje, iz odredbe članka 10. iste Uredbe proizlazi da ponudbeni list ne mora nužno sadržavati ponuđene vrijednosti pojedinih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
 
Slijedom toga, ovo Ministarstvo je mišljenja da javni naručitelj tijekom postupka javnog otvaranja ponuda uz cijenu ponude (osim ako cijena nije jedan od kriterija za odabir), nije obvezan naglas čitati druge kriterije ekonomski najpovoljnije ponude. Također, skrećemo pozornost da su mogući praktični slučajevi kada pojedine kriterije ekonomski najpovoljnije ponude (primjerice kvaliteta, estetske funkcionalne osobine) ponuditelj ne može brojčano izraziti već njihov izračun ovisi o pregledu i ocjeni cjelokupne ponude te ih ne bi uopće bilo moguće izraziti u ponudbenom listi niti čitati naglas na javnom otvaranju ponuda.