Portal javne nabave

Odnosi li se solidarna odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja i na naplatu bankarske garancije, odnosno može li naručitelj naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude koje je dostavio jedan član zajednice ponuditelja, iz razloga dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. toč. 3. Zakona o javnoj nabavi od strane drugog člana zajednice ponuditelja

Člankom 76. Zakona propisano je koje vrste jamstava može javni naručitelj tražiti od gospodarskih subjekata. Točkom 1. istoga članka propisano je da naručitelj može tražiti  „jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ovoga Zakona, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora“.
 
Zajednica ponuditelja je, sukladno članku 2. točki 29. Zakona, udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. Zakon u članku 14. stavku 2. propisuje da je odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja solidarna, no izričito ne propisuje kako zajednica ponuditelja dostavlja jamstvo za ozbiljnost ponude.
 
Ako je dokumentacijom za nadmetanje određeno da ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje se, između ostalog, naplaćuje i u slučaju dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona, a vodeći računa o tome da se radi o zajedničkoj ponudi i da je odgovornost svih članova zajednice ponuditelja solidarna, ovo Tijelo je mišljenja da se u slučaju dostavljanja neistinitih podataka jamstvo za ozbiljnost ponude može naplatiti neovisno o tome koji je član zajednice ponuditelja dao predmetno jamstvo te koji je član zajednice dostavio neistinite podatke u ponudi.