Portal javne nabave

Mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave sukladno članku 28. stavku. 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi, vezanim za prethodno provedeni otvoreni postupak javne nabave.

Proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga zakupa i media planiranja za oglašavanje na TV-u, dnevnim novinama, Internetu (portalima i Google mreži) i plakatnim površinama, u svrhu podizanja javne svijesti o implementaciji reformskih mjera, u kojemu su sudjelovala tri ponuditelja. Nastavno se iznosi da je poništen predmetni postupak iz razloga što sve tri podnesene ponude nisu udovoljavale uvjetima vezanima za svojstva premeta nabave, odnosno tehničkim specifikacijama traženima u opisu predmeta nabave iz dokumentacije za nadmetanje. Je li u navedenom slučaju moguća provedba pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave sukladno članku 28. stavku. 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi. 
 
Odredba članka 28. stavka 1. toč. 1. Zakona propisuje da se ugovor o javnim uslugama smije sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave, između ostaloga, kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda u provedenom otvorenom postupku, pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona, ako ga zatraži.
 
U smislu ove odredbe, neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama javnog naručitelja određenima u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nude roba, radovi ili usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe javnog naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave (članak 29. točka 3. Zakona).
 
Polazeći od navoda iz dopisa, napominjući da ovo tijelo pri tome ne ulazi u razmatranje i analizu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, niti konkretne Odluke o poništenju postupka javne nabave priložene uz  dopis, imajući u vidu gore spomenute zakonske odredbe, prema mišljenju ovoga Ministarstva u predmetnom slučaju ne bi trebalo biti zapreka za mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, pod uvjetima iz gore citirane odredbe članka 28. Zakona.