Portal javne nabave

Način dostave kataloga kod elektroničke dostave ponuda, čija veličina premašuje dopuštenih 35 MB

Člankom 54. stavkom 5. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvom, poput fizičkih uzoraka, maketa i sl. Mišljenja smo da se u konkretnom slučaju ova odredba može primijeniti i na dokument koji prelazi dopuštenu veličinu.
 
Isto tako, prema članku 27. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12), u slučaju izrade ponude koja se dostavlja elektroničkim putem, ako iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude, ponuditelj može nepovezane dijelove dostaviti odvojeno od ponude.
 
S obzirom da Elektronički oglasnik javne nabave RH ograničava veličinu dokumenta koji se u određenom formatu može učitati (Excel ili ZIP format) mišljenja smo da se iz tehničkih razloga dokumenti koji prelaze dopuštenu veličinu mogu dostaviti u papirnatom obliku ili primjerice na CD-u, kako se ne bi dovelo u pitanje sigurno povezivanje svih dijelova ponude ponuditelja.
 
Također napominjemo da se naprijed spomenuta veličina od 35 MB odnosi na učitavanje jednog dokumenta pa gdje je to primjenjivo, posebice kada se ne ugrožava sigurno povezivanje svih dijelova ponude, postoji mogućnost dijeljenja jednog većeg dokumenta u više cjelina.