Portal javne nabave

Nabava usluga ocjenjivanja EU projekata, odnosno prijedloga projekata pristiglih na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, za projekte usmjerene jačanju kapaciteta civilnog društva.

Jedna od zadaća Ureda za udruge Vlade RH, kao posredničkog tijela razine 1 koje je uključeno u provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova  je i organiziranje procjene kvalitete prijedloga projekata pristiglih na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava koje Ured raspisuje, a u koju svrhu mora angažirati i vanjske stručnjake za procjenu kvalitete prijedloga projekata. Navodi se da Ured planira raspisati pet poziva (natječaja) za dodjelu bespovratnih sredstava, te da očekuje cca 100 prijava po svakom pozivu odnosno ukupno oko 500 projektnih prijava, kao i da svaku prijavu trebaju procjenjivati po dva stručnjaka. Također se navodi da je cijena obrade svake prijave 1.260,00 kuna, bruto, a ukupno za sve prijave oko 630.000,00 kuna.
 
Predmetni upit vezan je za pitanje određivanja predmeta nabave prema Zakonu o javnoj nabavi. Članak 79. Zakona uređuje pitanja „određivanja predmeta nabave“, pri čemu njegova odredba stavka 1. propisuje da (citat): „Javni naručitelj određuje predmet nabave na način da predstavlja njegovu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i/ili drugu cjelinu.“ Stavak 2. istog članka javnom naručitelju daje mogućnost da (citat): „…može podijeliti predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti, svojstvima, namjeni, mjestu i/ili vremenu ispunjenja.“.
 
U Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), Prilog IA, Glavni rječnik, pod CPV oznakom: 79419000-4, navedene su usluge savjetovanja na području ocjenjivanja. Stoga smo mišljenja da su iste usluge, kao usluge iz Dodatka IIA, predmet nabave u smislu Zakona.
 
Zakon izrijekom propisuje da predmet nabave određuje sam naručitelj, odnosno tom naručitelju daje pravo i obvezu u pogledu definiranja predmeta nabave u skladu s naprijed citiranim odredbama.
 
Polazeći od objektivnih okolnosti vezanih za potrebe izvršenja pojedinog projekta, treba imati u vidu da prema gledištu ovoga Ministarstva, pod pojmom „projekt“ se općenito smatra niz aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje jednog specifičnog cilja odnosno s jednim paketom rezultata, bez ponavljanja. Slijedom toga, cijeni se da usluge u vezi s projektima naručitelj može odrediti kao zaseban predmet nabave ukoliko na temelju činjeničnog stanja i propisanih uvjeta nalazi da isti predstavljaju određenu cjelinu, ovisno o specifičnostima u pogledu projekta vezano za izvršenje, odnosno nabavu određene usluge. 
 
Shodno tome, na svakom naručitelju je ovlast i odgovornost da u okviru obavljanja svojih poslova, ovisno o specifičnostima njegovih djelatnosti, pravno utemeljeno, opravdano i logički argumentirano sam odredi predmete nabave za svoje potrebe. U slučaju eventualnog prijepora, teret dokazivanja zakonske osnovanosti u pogledu određivanja predmeta nabave leži na naručitelju.   
 
Vezano za ovlasti i djelokrug naručitelja u pogledu određenja pojedinih predmeta nabave, nesporno je da sam naručitelj najbolje poznaje sve okolnosti i posebnosti vezane za određene predmete koje bi trebao nabaviti. Slijedom toga, na svakom naručitelju je da u slučaju ako ima pravno utemeljenje, logično i argumentirano obrazloženje da se u postupku javne nabave određena roba ili usluga odredi jednim predmetom nabave, odnosno da ista predstavlja cjelinu u  smislu odredbe članka 79. stavka 1. Zakona.
 
U svakom slučaju, način da se sveukupna vrijednost svih usluga odnosno svih pojedinačnih vanjskih ocjenjivača projekata na godišnjoj razini, a neovisno o stručnom području, načinu ekspertize, broju ocjenjivača i posebnostima pojedinih ekspertiza, ne uzimajući u obzir vrstu  i druge specifičnosti pojedinih projekata i zbirno u svim natječajima, promatra kao jedan jedinstveni  predmet nabave, ovo Ministarstvo cijeni na određeni način upitnim i prijepornim. To se iznosi imajući u vidu sve okolnosti opisanog slučaja, odnosno da se radi o uslugama ocjenjivanja niza različitih projekata specifičnog karaktera, koji već sami i kao projekt na određeni način predstavljaju cjelinu, kao i angažmanu raznih eksperata i stručnjaka iz različitih područja, odnosno eksperata koji mogu biti vezani za različite sadržaje, tehnologije, tehnička i funkcionalna pitanja, oblikovanje i druga specifična stručna područja, a koje osobe će, pretpostavlja se, taj posao obavljati prema potrebama i okolnostima svakog pojedinog projekta, a vjerojatno tome i prilagođenim rokovima i vremenskim razdobljima.    
 
Slijedom gore navedenog, u konkretnom slučaju koji se odnosi na usluge procjene kvalitete prijedloga projekata pristiglih na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava, na temelju podataka iz vašeg dopisa, ovo Ministarstvo je mišljenja da bi predmetne usluge vanjskih stručnjaka za procjenu kvalitete prijedloga projekata, mogle biti definirane prema pojedinom projektu, u smislu područja ekspertize, struke i stručnih potreba ocjenjivanja vezanih za specifična područja i opseg pojedinog projekta, ili moguće druge posebnosti vezane na uvjete izvršenja konkretne usluge.