Portal javne nabave

Je li izvod iz obrtnog registra dostatan za utvrđivanje okolnosti vezanih za odredbu članka 68. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi

Člankom 68. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj može isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave „ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta“. Točkom 2. stavka 1. istoga članka Zakona propisano je da javni naručitelj može isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave „ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta“.
 
Stavkom 3. istoga članka propisani su dokumenti kojima se dokazuju činjenice i okolnosti iz stavka 1. točaka 1. i 2. istoga članka, a to su:
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
 
U članku 20. Pravilnika o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (NN br. 58/09), kao provedbenog propisa Zakona o obrtu, propisani su podaci koji se unose u Središnji obrtni registar na temelju rješenja koje izdaju nadležni županijski uredi, odnosno ured Grada Zagreba, među kojima su podaci koji se odnose na privremenu obustavu obrta, mirovanje obrta i prestanak obrta, te podatak o prestanku obrta zbog provedenog stečaja.
 
Također, sukladno odredbama članka 65. stavka 2. Stečajnog zakona, Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavlja se tijelima koja vode upisnike odnosno javne knjige (sudski, obrtni registar i sl.) iz članka 56. stavka 6. istoga Zakona. Međutim, iz navedenih propisa nije razvidno da bi predmet upisa u Obrtni registar bio i podatak da je nad obrtnikom pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.
 
U odnosu na naprijed navedene podatke iz Obrtnog registra, mišljenja smo da se u postupku javne nabave navedene okolnosti dokazuju izvodom iz Obrtnog registra, dok je u odnosu na ostale okolnosti iz članka 68. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona, radi dokazivanja istih u postupku javne nabave, potrebno dostaviti dokument iz stavka 3. točke 2. ili 3. istoga članka Zakona.