Portal javne nabave

Odnose li se na tehničke stručnjake, koje naručitelj temeljem članka 72. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi angažira kao vanjske suradnike radi izvršenja ugovora o javnoj nabavi, odredbe koje se odnose na podizvoditelje

Naručitelj provodi ograničeni postupak javne nabave za predmet: nabava savjetodavnih usluga za realizaciju programa izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva.
U prvom stupnju ograničenog postupka naručitelj je tražio da u zahtjevu za sudjelovanje, u vezi s postavljenim uvjetom tehničke i stručne sposobnosti, natjecatelj mora raspolagati minimalno s 10 tehničkih stručnjaka. Stoga naručitelj postavlja upit odnose li se odredbe za  podizvoditelje i na navedene tehničke stručnjake (vanjske suradnike), ako natjecatelj kao tehničke stručnjake koji će izvršavati ugovor navede osobe koje nisu njegovi zaposlenici, već vanjski suradnici koji su angažirani sukladno članku 72. stavku 6. Zakona.,

Odredbom članka 72. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se „gospodarski subjekt može, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa“.
Člankom 2. toč. 17. Zakona propisano je da je „podizvoditelj gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave“. Dakle, podizvoditelj je „fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koji na tržištu nudi izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga“, u smislu odredbe članka 2. toč. 4. Zakona.
Člankom 86. stavkom 2. Zakona propisano je da su gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni u ponudi navesti podatke o podizvoditelju/podizvoditeljima: naziv ili tvrtku, sjedište, OIB  i broj računa podizvoditelja, i – predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

S druge strane, tehnički stručnjaci s kojima natjecatelj/ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu sposobnost iz članka 72. stavka 5. toč. 2. Zakona („navod o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete”) nisu gospodarski subjekti već predstavljaju resurse drugih gospodarskih subjekata.

Dakle, u konkretnom slučaju, u smislu naprijed navedenoga, tehnički stručnjaci koje je ponuditelj angažirao kao vanjske suradnike radi izvršenja ugovora temeljem članka 72. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi, nisu podizvoditelji u smislu članka 86. istoga Zakona.