Portal javne nabave

Postoji li sukob interesa u slučaju kada je predstavnik naručitelja istodobno zaposlenik ponuditelja (na poziciji viši savjetnik), koji međutim ne obavlja upravljačke poslove u tom subjektu

Naručitelj navodi da je proveo otvoreni postupak javne nabave u kojem je zaprimio samo jednu ponudu ponuditelja XY d.o.o. Predstavnik naručitelja G.K., u funkciji člana Skupštine i Izvršnog odbora, istodobno je zaposlenik u tvrtki ponuditelja, na poziciji viši savjetnik. Isti nema udjele u navedenom poduzeću. Navedena osoba ne obavlja upravljačke poslove u istom gospodarskom subjektu, te nije ovlašteni predstavnik naručitelja u postupku javne nabave. Isti također nije član tima savjetnika u sklopu ponude ponuditelja DSU d.o.o. Naručitelj pita može li se činjenica da je navedeni predstavnik naručitelja ujedno i zaposlenik ponuditelja na poziciji viši savjetnik, smatrati sukobom interesa u smislu članka 13. Zakona.
 
Člankom 13. stavkom 1. Zakona propisano je da se „sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata: 1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili 2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%“.
Sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona „predstavnikom naručitelja u smislu istoga članka smatra se: 1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja, 2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. Zakona, i 3. druge osobe iz članka 24. stavka 5. Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave“.

Temeljem svega navedenoga iznosi se mišljenje da G.K., kao predstavnik naručitelja u smislu članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona (tj. član Skupštine, Izvršnog odbora i Koordinacije udruge), s obzirom na to da isti ne obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu XY d.o.o., a niti je vlasnik poslovnog udjela dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta, u opisanom slučaju, kao zaposlenik u tvrtki ponuditelja, nije u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.