Portal javne nabave

Mogućnost oslanjanja na sposobnost drugih subjekata za potrebe izvršenja ugovora o javnoj nabavi, te oblik dokaza kojima gospodarski subjekt dokazuje da raspolaže resursima drugog subjekta

U vezi s postavljenim pitanjem ističemo da članak 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se gospodarski subjekt može, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
 
Navedenom odredbom daje se mogućnost gospodarskim subjektima (natjecateljima odnosno ponuditeljima) koji samostalno ne ispunjavaju zahtijevane razine tehničke i stručne sposobnosti postavljene u pozivu na nadmetanje, odnosno dokumentaciji za nadmetanje, da se oslone na sposobnost drugih subjekata, čije će resurse koristiti prilikom izvršenja određenog ugovora.
 
Gospodarski subjekti se u tom slučaju mogu oslanjati na sposobnost drugih gospodarskih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. Primjerice, povezana društva koja su kao gospodarski subjekti pravno samostalni, mogu se oslanjati na sposobnost društva s kojim su povezana. Ponuditelji se također mogu oslanjati na sposobnost svojih podizvoditelja ili bilo kojeg subjekta koji im je stvarno stavio svoje resurse na raspolaganje.
 
Zakon o javnoj nabavi ne propisuje oblik dokaza kojim će gospodarski subjekt dokazati da raspolaže resursima dugog subjekta nužnim za izvršenje ugovora. S obzirom da naručitelj ne može uvjetovati pravnu prirodu međusobnog odnosa gospodarskih subjekata, na gospodarskom subjektu (natjecatelju odnosno ponuditelju) je da dokaže da će te resurse zaista imati na raspolaganju prilikom izvršenja ugovora o javnoj nabavi (ugovor o poslovnoj suradnji, ugovor o djelu, izjava i sl.). U konkretnom slučaju nije presudan oblik dokaza već njegov sadržaj. Naručitelji će, na temelju sadržaja dokaza dostavljenih u zahtjevu za sudjelovanje, odnosno u ponudi, te ovisno o okolnostima konkretnog slučaja, ocijeniti je li gospodarski subjekt dokazao da će zaista na raspolaganju imati resurse na koje se oslonio u dokazivanju sposobnosti za izvršenje ugovora.