Portal javne nabave

Mora li javni naručitelj provoditi postupak javne nabave usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ili ista usluga spada pod izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi

Skupljanje i odvoz komunalnog otpada je komunalna djelatnost u smislu članka 3. stavka 1. toč. 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Stavkom 5. istoga članka propisano je da se pod navedenom komunalnom djelatnošću podrazumijeva čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnom propisu.

S obzirom na to da se komunalne djelatnosti, pa tako i djelatnost odlaganja komunalnog otpada, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljaju kao javna služba, dakle kao djelatnost od općeg interesa, pravna osoba koja obavlja navedenu djelatnost ispunjava uvjet propisan člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona, kojim je određeno da su javni naručitelji pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj. Ukoliko uz navedeni uvjet određena pravna osoba ispunjava barem još jedan od uvjeta propisanih podtočkama 1. do 3., točke 3. istoga stavka i članka Zakona, takva pravna osoba je javni naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi.

Stoga, kada drugi javni naručitelji nabavljaju predmetnu uslugu (odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada) od javnog naručitelja koji navedenu uslugu obavlja temeljem posebnog ili isključivog prava, dodijeljenog mu na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, nisu obvezni provoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi,s  obzirom da je člankom 10. stavkom 1. toč. 3. istoga Zakona propisano da se Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnim uslugama koje javni naručitelj sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.